REKISTERI- JA TIETOSUOJATIEDOTE

Tämä on Sinpäi Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 24.5.2018.

1. HENKILÖTIETOJEN REKISTERINPITÄJÄ JA YHTEYSTIEDOT

Sinpäi Oy (Y-tunnus 2890868-6) (”Sinpäi”)
Supinkatu 3 as 5, 24100 Salo
info@sinpai.fi

2. REKISTERISTÄ VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ

Elina Ilmanen ja Pauliina Uuttu
info@sinpai.fi

3. TIEDOTTEEN TARKOITUS

Sinpäin markkinointi- ja asiakasrekisteri.

Tässä tiedotteessa kerrotaan, miten Sinpäi käsittelee henkilötietoja markkinointiin, suoramarkkinointiin, myyntiin ja asiakassuhteen solmimiseen, ylläpitämiseen ja päättämiseen sekä asiakassuhteen aikana solmittujen sopimusten noudattamiseen.

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTEET

Henkilötietoja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:
1. Sopimussuhteen täytäntöön paneminen tai sopimusta edeltävien toimien suorittaminen. Käsittelytoimenpiteitä ovat henkilötietojen käsittely myyntivaiheessa ja asiakassuhteen aikana, suoramarkkinointiviestien lähettäminen, palvelun kehittäminen ja yhteydenpito Sinpäin ja asiakkaiden välillä. Henkilötietoja käytetään myös mahdollisten reklamaatioiden hoitamiseen ja Sinpäin oman liiketoiminnan kehittämiseen.
2. Lakisääteisen velvoitteen noudattaminen ja oikeuksien käyttäminen koskien seuraavan tyyppisiä velvoitteita: asiakassuhteisiin liittyvät ja oikeudet ja suoramarkkinointiin liittyvät velvoitteet ja oikeudet.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet ovat:
1. Sopimussuhteen täytäntöön paneminen tai sopimusta edeltävien toimien suorittaminen. Henkilötiedon käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa henkilö on osapuolena.
2. Henkilön on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn suullisesti, sähköisesti tai kirjallisesti seuraavia tarkoituksia varten: Sinpäin palveluiden markkinointi ja tiedottaminen palveluista. Henkilöllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn.
3. Henkilötietojen käsittely on tarpeen Sinpäin oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, kuten Sinpäin omien palvelujen markkinoimiseksi.

5. KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIEDOT

Sinpäi käsittelee tiedotteessa kuvattua tarkoitusta varten seuraavia henkilötietoryhmiä: henkilötiedot (kuten nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero) ja profilointitiedot (kuten käyttäjän IP-osoite, käyttäjään viittaavat evästeet).

Käsiteltävät henkilötiedot saadaan asiakkaalta muun muassa sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJAT JA HENKILÖTIETOJEN SIIRROT

Tietoja ei luovuteta kolmansille tahoille.

Tietoja voidaan siirtää lain sallimissa rajoissa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. EU-alueen ulkopuolelle siirron perusteena ovat EU:n ja Yhdysvaltojen välisen Privacy Shield -järjestelyn noudattaminen ja EU:n komission mallisopimuksen siirrolle.

8. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Sinpäin asiakkaiden henkilötietoja käsitellään sen aikaa, kun Sinpäin ja asiakkaan välinen sopimus on voimassa tai kun suostumus on voimassa.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään internet-palvelimilla, digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

9. TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä (oikeus tulla unohdetuksi). Niin ikään rekisteröidyllä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).